شرکت یگانه شبکه توانا

پیش فاکتور

           
  • 9% درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به قیمت فوق اضافه می شود.
  • درصورت تایید پیش فاکتور و واریز پیش پرداخت ، تاییدیه و فیش واریزی را ارسال نمایید
  • اعتبار این پیش فاکتور 3 روز می باشد.